عالم وآدم
۱۰۰۰۰ هزار تومان
انشاء صورت انسانی
۱۵۰۰۰ هزار تومان
اعتکاف راهی به ملکوت
۱۰۰۰۰ هزار تومان
شرح نفس شفاء
۸۰۰۰۰ هزار تومان
شرح مراتب الطهاره(عربی)
۸۵۰۰۰ هزار تومان
شرح رساله رابطه علم ودین
۸۰۰۰۰ هزار تومان
شرح دعای ابوحمزه ثمالی
۴۵۰۰۰ هزار تومان
عصاره عالم
۱۵۰۰۰ هزار تومان
عرفان صدیقین
۱۵۰۰۰ هزار تومان
نوای دل
۲۵۰۰۰ هزار تومان
کنزالاسرار اهلم
۱۵۰۰۰ هزار تومان
ترجمه شرح جامی
۸۰۰۰۰ هزار تومان
واگویه های مهتابی
۶۰۰۰۰ هزار تومان
حضور ومراقبت
۵۵۰۰۰ هزار تومان
حدیث غدیر
۱۲۰۰۰ هزار تومان
حامل الاسرار (عربی)
۲۰۰۰۰ هزار تومان
شرح انسان کامل ازدیدگاه نهج البلاغه
۷۵۰۰۰ هزار تومان
امامت واکمال دین قیّم الهی
۷۰۰۰۰ هزار تومان
توحید اهل الله
۲۰۰۰۰ هزار تومان
شرح دروس معرفت نفس جلد۲
۶۰۰۰۰ هزار تومان
پیرامون اسرار حج
۱۸۰۰۰ هزار تومان
پیر و جوان
۱۵۰۰۰ هزار تومان
آداب سالک الی الله
۲۲۰۰۰ هزار تومان
راه نجات
۳۰۰۰۰ هزار تومان
مثنوی خاطرات قدیم
۲۵۰۰۰ هزار تومان
اذکار سالک الی الله
۱۷۰۰۰ هزار تومان
مآثر آثار جلداول
۷۰۰۰۰ هزار تومان
مآثر آثار جلددوم
۷۵۰۰۰ هزار تومان
امامت اصلی ازاصول دین
۷۰۰۰۰ هزار تومان
رساله ای در سلام الهی
۱۰۰۰۰ هزار تومان