عالم وآدم
۸۰۰۰ هزار تومان
انشاء صورت انسانی
۱۵۰۰۰ هزار تومان
اعتکاف راهی به ملکوت
۸۰۰۰ هزار تومان
شرح نفس شفاء
۴۵۰۰۰ هزار تومان
شرح مراتب الطهاره(عربی)
۸۵۰۰۰ هزار تومان
شرح رساله رابطه علم ودین
۸۰۰۰۰ هزار تومان
شرح دعای ابوحمزه ثمالی
۲۵۰۰۰ هزار تومان
شهید عباسعلی شکوهی
۱۰۰۰۰ هزار تومان
عصاره عالم
۱۰۰۰۰ هزار تومان
عرفان صدیقین
۸۰۰۰ هزار تومان
نوای دل
۲۰۰۰۰ هزار تومان
کنزالاسرار اهلم
۸۰۰۰ هزار تومان
شرح دفتردل جلداول
۵۵۰۰۰ هزار تومان
شرح دفتردل جلددوم
۶۰۰۰۰ هزار تومان
ترجمه وشرح قصیده ینبوع الحیوه
۹۰۰۰۰ هزار تومان
ترجمه شرح جامی
۴۰۰۰۰ هزار تومان
واگویه های مهتابی
۳۰۰۰۰ هزار تومان
حضور ومراقبت
۵۵۰۰۰ هزار تومان
حدیث غدیر
۸۰۰۰ هزار تومان
حامل الاسرار (عربی)
۱۵۰۰۰ هزار تومان
شرح انسان کامل ازدیدگاه نهج البلاغه
۷۵۰۰۰ هزار تومان
امامت واکمال دین قیّم الهی
۳۰۰۰۰ هزار تومان
توحید اهل الله
۱۲۰۰۰ هزار تومان
شرح دروس معرفت نفس جلد۱
۳۰۰۰۰ هزار تومان
شرح دروس معرفت نفس جلد۲
۳۰۰۰۰ هزار تومان
پیرامون اسرار حج
۱۲۰۰۰ هزار تومان
انوار حسنی
۸۰۰۰ هزار تومان
پیر و جوان
۸۰۰۰ هزار تومان
آداب سالک الی الله
۱۹۰۰۰ هزار تومان
راه نجات
۳۰۰۰۰ هزار تومان