حامل الاسرار (عربی)
۲۰۰۰۰ هزار تومان
حدیث غدیر
۱۲۰۰۰ هزار تومان
حضور ومراقبت
۵۵۰۰۰ هزار تومان
دروس معرفت نفس
۸۰۰۰۰ هزار تومان
دیوان اشعار
۷۵۰۰۰ هزار تومان
واگویه های مهتابی
۶۰۰۰۰ هزار تومان
شرح فص حکمه عصمتیّه فی کلمه فاطمیه
۵۰۰۰۰ هزار تومان
ترجمه شرح جامی
۸۰۰۰۰ هزار تومان
ترجمه وشرح قصیده ینبوع الحیوه
۱۱۰۰۰۰ هزار تومان
دوره شرح دفتر دل
۱۳۰۰۰۰ هزار تومان
من اعتدل طباعه صفی مزاجه
۱۰۰۰۰ هزار تومان
کنزالاسرار اهلم
۱۵۰۰۰ هزار تومان
مناسک حج
۱۵۰۰۰ هزار تومان
نوای دل
۲۵۰۰۰ هزار تومان
صدکلمه درمعرفت نفس
۲۰۰۰۰ هزار تومان
نهج الولایه
۲۰۰۰۰ هزار تومان
نورعلی نوردرذکروذاکرومذکور
۴۰۰۰۰ هزار تومان
طب و طبیب وتشریح
۲۵۰۰۰ هزار تومان
عرفان صدیقین
۱۵۰۰۰ هزار تومان
عصاره عالم
۱۵۰۰۰ هزار تومان
شرح دعای ابوحمزه ثمالی
۴۵۰۰۰ هزار تومان
شرح رساله رابطه علم ودین
۸۰۰۰۰ هزار تومان
شرح مراتب الطهاره(عربی)
۸۵۰۰۰ هزار تومان
شرح نفس شفاء
۸۰۰۰۰ هزار تومان
ابیات تبری
۱۰۰۰۰ هزار تومان
خزانه چهل گوهرشب چراغ
۱۰۰۰۰ هزار تومان
رساله رموز کنوز
۱۰۰۰۰ هزار تومان
تجوید قرآن مجید
۱۰۰۰۰ هزار تومان
رتق وفتق
۱۰۰۰۰ هزار تومان
مدارج ومعارج
۱۰۰۰۰ هزار تومان