الانسان فی عرف العرفان(عربی)
۳۵۰۰۰ هزار تومان
توضیحات:

انسان در عرف عرفان                                   
رساله ایست عظیم الشان واثر موثّر نمونه دوران ،به قلم ملکوتی و نورانی حضرت علامه ذوالفنون حسن حسن زاده آملی (روحی فداه)با موضوع انسان در عرف عرفان ومشتمل بر 4فصل به رشته نوشته در آمده است.
که مباحث فصول آن عبارتند از:
*فصل یکم: درپیرامون تعریف انسان از نظر منطقی وبالاتر از منظر حکمت متعالیه وبالأخص به صحف عرفانی اصیل می باشد بدین نحو که تعریف منطقی را امضاء می کنیم وانسان را حیوان ناطق یعنی جانور گویا می شناسیم، ولکن با این فرق که او را دارای قوّه ومُنّه و لیاقت و قابلیتی می یابیم که هرگاه آن دارائی را به فعلیت برساند ،انسان حقیقی و واقعی خواهد بود،یعنی انسان واقعی حقیقی در عرف عرفان آن کسی است که به فعلیت رسیده است و متصف به صفات ربوبی ومحاسن اخلاقی ومحامد آداب می باشد.
*فصل دوم: مراد ازعرفان درموضوع رساله،عرفان به توحیدصمدی است،بدین نظر که توحید صمدی ،کمال سیر علمی وغایت قصوای عارف بالله است. وبدین توحید شجره طیّبه طوبی می گردد به گونه ای که «اصلها ثابت و فرعها فی السماء،تؤتی اکلها کل حین باذن رَبّها».
*فصل سوم:پیرامون تمثلات والقاءات سبّوحی می باشد که مشتمل بر 23 واقعه (راجع به حکایت طائفه ائی از تمثلات و القاءات سبوحی)است. که جناب ایشان می فرمایند: غرض مادراین فصل،توجهی به سیر وسلوک عرفانی و حکایت طاءفه ایی از تمثلات والقاءات سبوحی، ورویدادهای حالات روحانی متفرّع برآنها است، تا درفصل پس از آن به اصولی که هریک مفتاح کارگشا برای اهل معنی در فهم اسرار و رموز بسیاری از آیات و روایات است اشارتی شود؛والله سبحانه فتاح القلوب ومناح الغیوب.
با یکی از استادان بزرگوارم اعنی جناب آیة الله ،علامه آقا سیدمحمدحسن الهی تبریزی(روحی فداه)که دستورالعمل سیروسلوک کسب می کردم پرسشهائی پیش می آوردم وآن جناب جواب می فرمود،وهرگاه سوالاتم به تسلسل می افتاد، می فرمود:ان شاءالله چند بارشکاربفرمائید پاسخ این پرسشها روشن می شود.
این بیان استاد(رضوان الله علیه)کلامی شایان بسیار آفرین وسزاوار وتمجید وتحسین،ومورد تدبّروتحقیق وتنقیب است،چه اینکه به تعبیرآن جناب شکار کردن که نتیجه عرفان عملی است موجب علم ذوقی و شهودی است وآن دارائی است،واما عرفان نظری علم مفهومی ودانائی است،وعمده دارائی است که ذوقی است. که در علم عرفان از این دارائی تعبیر به ذوق می شود...
*فصل چهارم:اصول ایقانی:که فرمودند آنچرا حکایت کرده ایم نمونه ای از اصول ایقانی در اعتقادات ایمانی است. این فصل مشتمل بر47 اصل انسان ساز می باشد که تبرکاًو تیمناً،چند اصل از این اصول رابه نحو خلاصه تمسک می جوئیم )بیان مینمائیم).
خلاصه اصل1:هرکس زرع،زارع ومزرعه خود است(الدنیا مزرعة الآخره)
اصل2:اینکه روح انسانی پس ازرهایی ازبدن عنصری مادی بابدن مثالیش وبا همه فضایل ورذایل اخلاقی،درعالم برزخ به ظهورمثالی می رسد.
اصل3:اینکه روح بابدن طبیعی عنصری درنشأه شهادت مطلقه اینجائی علاقه تدبیری دارد،همین علاقه تدبیری در عالم برزخ بین او وبدن مثالی او وصفات مکسوب ومکتسبش خواهد بود.وهمه آنها قائم به وجود نفسند ونفس با آنهامعیّت قیّومیّه دارد.
اصل 4:دیگرازآن اصول اینکه آنچه درروایات دراحوال قبرآمده است،همه این ادراکات وتوجّهات به احوال وواردات گوارا وناگوار را،روح بابدن مثالی خوددرباطن این نشاه که باطن بدن اواست دارا است،پس بدن که در این نشاه احکام عالم طبیعت غلبه دارد،ودرآن نشاه احکام ماورای طبیعت،فافهم.
اصل 5: اینکه انسان در هیچ نشئه ایی بی بدن نیست ،وبدن هرنشئه به وفق اقتضای آن نشئه است،وتفاوت ابدان به کمال ونقص است.
واصول دیگر......
این اثر جاودانه درسال1377 توسط انتشارات صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران «سروش»چاپ ومنتشرگردید.

 

تگ ها:

الانسان فی عرف العرفان
برای امتیاز دادن به محصول ما وارد سایت شوید
ke77o