ادله ای برحرکت جوهری
۲۴۰۰۰ هزار تومان
توضیحات:

ادّله حرکت جوهری
این وجیزه ،رساله ایست پیرامون دلائل متقن بر حرکت در جوهر طبیعی به قلم عرشی حضرت ابوالفضائل حسن حسن زاده آملی(روحی فداه)،که درمعرفی این اثر وزین وگرانسنگ به بیان خود جناب ایشان بسنده می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم 
وبعد همی گوید حسن حسن زاده آملی:
این رساله حاوی ادّله ای برحرکت درجوهر طبیعی است که سالیانی دراثنای درس وبحث وفحص ازصحف نوری علمی بدست آمده است ،دراین رساله گرد آوردیم .امید است که دانشمندان را بکارآید ،ونگارنده رااثری پایدار به یادگار باشد.
این ادلّه برحرکت جوهری درجوهرطبیعی ،درحقیقت دسته گلی است که هر شاخه آن را ازباغ وبوستان آثارقلمی جناب صدرالمتألهین صاحب اسفار-رضوان الله علیه- گردآوردیم .
مسأله بسیارمهم وگرانقدر حرکت جوهری برمبنای متین سدید واساس رصین جدید حکمت متعالیه ، درحقیقت تحوّلی شگفت درفلسفه الهی به وجود آورده است .
این رساله حایز چندین دلیل برحرکت درجوهرطبیعی است، وسعی شده است که به روشی شیرین تصنیف وترصیف شود، وبه سبکی دلنشین تقریر وتحریرگردد تانفوس مستعده را چراغی فراراه تکامل علمی بوده باشد. والله سبحانه فتّاح القلوب ومنّاح الغیوب .
دلیل اول برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «علیت جوهر ومعلولیت اعراض» است.
دلیل دوم برحرکت درجوهر طبیعی ،برهان «مابالعرض ینتهی الی مابالذات»است.
 دلیل سوم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «تابعیت اعراض دروجود وهمه آثار واحکام به جوهر» است .
دلیل چهارم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «انقلاب ماهیت عرض به جوهر» است.
دلیل پنجم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «حرکت تکاملی طبایع» است .
دلیل ششم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «سنخیت بین علت ومعلول» است .
دلیل هفتم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «وضع ومحاذات» است .
دلیل هشتم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «تشخص شیء به وجود» است .
دلیل نهم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «وصول به غایت» است .
دلیل دهم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «ربط متغیربه ثابت» است .
دلیل یازدهم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «ربط حادث به قدیم» است .
دلیل دوازدهم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «سکون جوهر طبیعی موجب انسداد باب عطاء الهی» است .
دلیل سیزدهم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «خروج شیء ازقوه به فعلیت به عدم امکان نحوه کون وفساد است بلکه به نحوه حرکت تدریجی جوهری»است.
دلیل چهاردهم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «جسمانیت الحدوث بودن نفس» است .
دلیل پانزدهم برحرکت درجوهرطبیعی،برهان «وحدت نفس ناطقه انسانی فوق وحدت عددی به وحدت حقه ظلّی و وحدت جمعی» است.
دلیل شانزدهم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «استحاله علوم درحرکت نفوس منطبعه» است .
دلیل هفدهم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «اتحاد عرضی با عرض» است .
دلیل هجدهم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «اتحاد عرض با موضوع» است .
دلیل نوزدهم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «اثبات حقیقت زمان به طریق الهی» است .
دلیل بیستم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان « مبدء قریب حرکت،طبیعت جوهرجسمانی» است .
دلیل بیست ویکم برحرکت درجوهرطبیعی ،برهان «تجدّد أمثال» است .
این اثر جزء آثار منتشر شده حضرت علامه حسن حسن زاده آملی می باشد.

 

تگ ها:

ادله ای بر حرکت جوهری
برای امتیاز دادن به محصول ما وارد سایت شوید
mga52